Open Lecture :The impact of the Bank of Albania in the Economy, Monetary Policy and Implementation by Finance Club

March 30th, 2017

Open Lecture  :The impact of the Bank of Albania in the Economy, Monetary Policy and Implementation by Finance Club

Open Lecture :The impact of the Bank of Albania in the Economy, Monetary Policy and Implementation by Finance Club

On March 30, “Finance Club” organized its second activity in the premises of Epoka University; an Open Lecture entitled “The impact of the Bank of Albania in the Economy; Monetary Policy and Implementation”. We were honored to have as guest lecturers Mrs. Rajna Hoxholli (Deputy Director of Monetary Policy Department at Bank of Albania) and Mr. Erjon Tace (Director of Treasury Department at Societe Generale Bank). The first part of the activity was a brief introduction of the main functions of The Bank of Albania, its role in the Albanian economy and the main policies it applies. The other part of the activity, presented by Mr. Erjon, was a clear demonstration of how Monetary Policy is implemented in commercial banks by giving a lot of examples, which made students understand better the real meaning of the topic discussed in this activity.

Më 30 Mars, “Finance Club” organizoi aktivitetin e dytë në ambientet e Universitetit Epoka; një leksion të hapur me temë: “Roli i Bankës së Shqipërisë në Ekonomi; Transmetimi i politikës monetare në bankat tregtare”. Ne ishim të nderuar të kishim të ftuar si lektorë Znj. Rajna Hoxholli (Zëvëndësdrejtore e Departamentit të Politikës Monetare në Bankën e Shqipërisë) dhe Z. Erjon Tace (Drejtor i Departamentit të thesarit në bankën Societe Generale). Pjesa e parë e aktivitetit ishte një prezantim i shkurtër i funksioneve kryesore të Bankës së Shqipërisë, rolin që ajo ka në ekonominë shqiptare dhe politikat që ajo zbaton. Pjesa tjetër e aktivitetit, prezantuar nga Z. Erjon, ishte një demonstrim i qartë se si zbatohet politika monetare në bankat tregtare duke dhënë shembuj të ndryshëm, gjë e cila i bëri studentët të kuptonin më qartë kuptimin e vërtetë të temës së diskutuar në këtë aktivitet.